AKTUÁLNĚ
O SPOLEČNOSTI    
POSUDEK, INSPEKČNÍ ZPRÁVA    
PRAVIDLA QUIZU    
DEMO QUIZU    
VIZUALIZACE    
KONTAKTY    

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VINDARON PRO s.r.o.

Jak již dřív společnost VINDARON PRO s.r.o. informovala veřejnost, podala žalobu ke Správnímu soudu na Odvolací finanční ředitelství se sídlem Masarykova 427/31 v Brně, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci správního deliktu. (Jinými slovy, jedná se o udělení pokuty 9.750.000,-Kč za provozování nelegální loterie.)

Součástí žaloby byl i návrh na zrušení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně.

Dne 9.dubna 2015 bylo návrhu společnosti VINDARON PRO s.r.o., do rozhodnutí Správního soudu vyhověno. 

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VINDARON PRO s.r.o.

Společnost VINDARON PRO s.r.o. tímto oznamuje, že ukončuje organizování spotřebitelské soutěže s veřejným příslibem uveřejněnou pod názvem „VĚDOMOSTNÍ QUIZ“, a to k datu 28.2.2015. V případech, kdy z technických důvodů se k tomuto datu nepodaří soutěž ukončit, bude soutěž ukončena k datu 31.3.2015.

Odůvodnění:

Společnost VINDARON PRO s.r.o. není schopna z důvodu udělení neoprávněné likvidační pokuty plnit své závazky plynoucí ze smluvních vztahů na provozování softwaru, kdy výrobce softwaru vypověděl společnosti licenční smlouvu.

Společnost VINDARON PRO s.r.o. i její právní zástupci nechápou a zcela odmítají rozhodnutí SFU, kdy postupy správního orgánu se vymykají, jak postupům dle správního řádu tak i logice zdravého rozumu. (jako příklad uvedeme nerespektování jak právních výkladů, tak inspekční zprávy EZU Praha).

Společnost VINDARON PRO s.r.o., využila svých zákonných možností a podala žalobu ke správnímu soudu a bude se dál dovolávat svých práv. Společnost VINDARON PRO s.r.o. je přesvědčena v nestrannost správního soudu a v jeho správném rozhodnutí….kdy budou neodborné a zmatené rozhodnutí úředníků SFU (tj. nepodloženy žádnými znaleckými posudky a neuvedením žádných logických zdůvodnění) zrušeny.

PROHLÁŠENÍ

Společnost VINDARON PRO s.r.o. tímto prohlašuje, že nezměnila název společnosti pro pořádání spotřebitelské soutěže „VĚDOMOSTNÍ QUIZ“ , jak je nepravdivě informuje MFČR (Aktuální stav regulace hazardu).

Dále zdůrazňuje, že tvrzení MFČR „Provozovatel se odvolává na titulní list Inspekční zprávy elektronického zkušebního ústavu EZU“ se dá považovat pouze za úsměvné.

Společnost VINDARON PRO s.r.o. takto nikdy nepostupovala, což je patrné z uveřejnění nejpodstatnější části INSPEKČNÍ ZPRÁVY EZU na webových stránkách. K této inspekční zprávě existují přílohy z prováděných testů, které jsou podloženy videozáznamy.

Společnost VINDARON PRO s.r.o. se již obrátila a požádala o vyjádření soudních znalců z oboru loterie v rámci EU. Samozřejmě si je vědoma, že posudky se budou vztahovat k zákonu 202/1990 Sb.

NA ČT JSOU OPRAVDU KRÁSNÉ REPORTÉRKY

Dne 22.01.2015

Jako jednatel společnosti VINDARON PRO s.r.o jsem opravdu rád, že systém informování státních úředníků o výsledku správního řízení, funguje jako vždy. Dřív, než se oficiálně dozví účastník řízení výsledek, už pan Adam v honbě za senzací a kariérou, informuje ČTK. Děkujeme ČT, že náš VĚDOMOSTNÍ KVÍZ prezentovala tak krásná reportérka, která by měla určitě zvážit svou účast na MISS ČR. Ale bohužel, jako každá krásná žena, se nezdržuje podstatnou věcí, jako jsou pravidla soutěže. Všem takovým odpůrcům bych doporučil, přečíst si pozorně pravidla VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE. Děkujeme krásné reportérce za její stokorunu, kterou poctivě zdaníme.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST (KOMENTÁŘ K NÁMITKÁM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ)

Dne 18.01.2015

Chtěli bychom informovat širokou veřejnost o postupu správního orgánu ve věci VĚDOMOSTNÍHO QUIZU, kdy postup správního orgánu prvního stupně, dle názorů právních kanceláří specializujících se na správní právo, je v rozporu se správním řádem ČR.

Sami můžete nahlédnout do úplného znění k podaným námitkám k nahlednutí zde

Jako jednatel společnosti VINDARON PRO s.r.o., mohu dospět k jednoznačnému závěru, že celé správní řízení prvního stupně se jeví jako jednostranně zaujaté. Správní orgán nikdy nerespektoval jak závěry ELEKTRONICKÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU PRAHA, závěry soudního znalce a jiné odborné podklady. Jednoznačně nejedná v souladu s §56 správního řádu, kdy rozhoduje bez jediného znaleckého posudku, pouze na neodborných názorech úředníků SFÚ (kontrola nad loteriemi a podobné hry). Je nepochopitelné, že při námi nabízené spolupráci, správní orgán nemá zájem o vypracování revizního znaleckého posouzení.


Jsem rád, že žijeme v právním prostředí, kdy případné pochybení státních úředníků může posoudit soud ČR a dále soudy EU.

VÝHRA SOUDNÍHO SPORU V POLSKU

Dne 14.01.2015

Dne 12.05.2014 v polském městě Czenstochova zabavily státní úředníci dvě zařízení na provozování vědomostní soutěže Quiz s tvrzením, že se jedná o výherní automat (důvodem k zabavení bylo neodborné posouzení úředníku z důvodu použitého grafického rozhraní, které připomínají VHP). I přes předložení dokumentace soudně znaleckých posudků, inspekčních laboratoří (obdoba českého EZU) obvinily firmu DP&K z provozování nelegální loterie.

Senát trestního soudu pod spisovou značkou 3KP205/14 rozhodl o navrácení zabavených zařízení z důvodu, že tyto zařízení dle posouzení odborných laboratoří nespadá do polského loterijního zákona, který je velice restriktivní a zakazuje použití náhody v průběhu děje.

Firma DP&K provozuje zcela totožnou vědomostní soutěž jako firma VINDARON PRO s.r.o

Z dostupných informaci víme, že společnost DP&K bude postupovat ve věci trestně právní proti zanedbání povinností ve věci správního řízení s úředníky polské státní správy.

Další pozitivní zprávy přicházejí od výrobce, který získal pozitivní výsledky testů ze zkušeben v Belgii a Maďarsku, kdy se nejedná o loterijní zařízení, které je zcela totožné se zařízením společnosti VINDARONPRO s.r.o..

REAKCE NA REGIONÁLNÍ REPORTÁŽ ČT

Dne 13.01.2015

Společnost VINDARON PRO s.r.o. musí reagovat na reportáž ČT (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/297663-nahoda-nebo-vedomosti-namestci-si-vyzkouseli-kvizomaty/), která byla odvysílána dne 12.01.2015.

Je až velmi úsměvné, jak zastupitel města Brna pan Matěj Hollan před kamerou přesvědčivě vysvětluje funkci vědomostního quizu panu náměstku Ministerstva financí ČR Ondřeji Závodskému.

V reportáži pan Hollan neodborně informuje pana náměstka o průběhu děje soutěže, kdy tvrzení že zařízení odpovídá na otázky samo a náhodně je zcela nepravdivé.

Kdyby se pan Hollan seznámil s pravidly soutěže, mohl by kdykoliv v průběhu soutěže vstoupit do banku otázek a na tyto nakumulované otázky odpovídat.

Způsob průběhu soutěže, jaký pan Hollan zvolil a v tomto případě se aktivně nepodílel na průběhu soutěže pouze nasvědčuje tomu, že čekal otázku s vyšší odměnou za správnou odpověď.

Pokud by pan Hollan chtěl v soutěži vyhrát a získanou cenu odebrat, musel by rozhodně na tyto otázky odpovídat nebo nahlédnout na budoucí hodnotu otázky a soutěž ukončit.

Pan Hollan se zjevně svými výroky nadřazuje nad výsledky testů a analýz ELEKTRONICKÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU PRAHA, jehož výsledkem je jednoznačné stanovisko, že systém náhodu neobsahuje.

Pak by asi zjistil i to, že je další jeho otázky zda-li existuje povolení k provozu těchto zařízení (loterie a jiné podobné hry) jsou zcela bezpředmětné.

NOVĚ K NAHLÉDNUTÍ

Dne 17.9.2014

Nově k nahlédnutí INSPEKČNÍ ZPRÁVA A ZNALECKÝ POSUDEK ! viz. levé menu.

Ing. Pavel Čada
www.euquiz.eu
info.euquiz@gmail.com
jednatel VINDARON PRO s.r.o

NÁZOR SPOLEČNOSTI VINDARON PRO s.r.o NA STANOVISKO MFČR K TZV. KVÍZOMATŮM.

Dne 18.8.2014

Úvodem bychom rádi upozornili na skutečnost, že společnost neprovozuje žádné kvizomaty ale pořádá vědomostní soutěž. Zástupci ministerstva nesprávně označují vědomostní soutěž, pořádanou společností VINDARON pod názvem „vědomostní quiz“ jako „kvízomat“. Už z toho je zřejmé, že se vyjadřují k něčemu, co pravděpodobně sami nezkoumali a spolehají na posouzení právníků kteří zcela jistě tuto soutěž ani neviděli.

Plně se ztotožňujeme s výkladem zákona 202/1990 sb. A sice, že provozování loterií a jiných podobných her je zakázáno, s výjimkou přesně specifikovanou tímto zákonem, jakož i s přesnou charakteristikou těchto výjimek. S čím se ovšem zásadně neztotožňujeme, je tvrzení, že soutěž Vědomostní kvízje podobným typem zařízení jako výherní hrací přístroj (VHP) nebo video loterní terminál (VLT). Je pravda, že svým vnějším vzhledem tyto zařízení připomíná, tam ovšem veškerá podobnost končí.

Ke stejnému závěru by nepochybně dospěli také zástupci ministerstva, kdyby se s problematikou seznámili prakticky – tzn., kdyby byli u takového zařízení fyzicky přítomni popřípadě danou problematiku konzultovali s pořadatelem soutěže. Pak by nemohli tvrdit, že jedinou odlišností vědomostních kvízů od VHP či VLT jeskutečnost, že před zahájením samotné hry zodpovídá účastník hry jednoduchou až triviální otázku. K závěru, který prezentují, by nemohli nikdy dospět hned z několika důvodů:

1. Otázky vědomostní soutěže nejsou nikterak triviální – zde několik příkladů:

Rdesno hadí kořen byl dříve využíván…

a) proti nachlazení
b) při bolestech zubů
c) proti hadímu ušknutí

Tlaková níže se jinak nazývá 
a) cyklóna      
b) anticyklóna
c) izobara

Jak se jmenovala anglická bájeslovná královna? 
     
a) Mab
b) Walloue
c) Malthuza

2. Nejedná se o loterii ani jinou podobnou hru dle dikce zákona, jak tvrdí zástupci ministerstva, přičemž se opírají pouze o argument, že vědomostní kvíz naplňuje základní prvky –tj. vklad, náhodu a možnost výhry.
Pro své tvrzení máme tyto důvody:

· Účastník nevstupuje do žádné jiné hry pomocí otázky. Vědomostní otázku si vědomě kupuje za jemu předem známou sumu.

· Není pravdou, že o odměně v soutěži rozhoduje náhoda. Účastník má možnost předemsi zjistit hodnotu otázky při správné odpovědi a na základě toho se dobrovolně rozhodnout, zda chce v soutěži pokračovat.

· Pořadí otázek rovněž nerozhoduje náhoda ani jiná neznámá skutečnost. Otázky a jejich posloupnost jsou dány předem a není možno v tom spatřovat žádný náhodný proces.
· V žádném případě se účastník neúčastní žádné válcové hry, jak tvrdí zástupci ministerstva. Účastní se jen a pouze vědomostního kvízu.

· Skutečnost, že pro vizualizaci hodnoty správné odpovědi používá pořadatel různé grafické zobrazení, nemá jakýkoliv vliv na výsledek soutěže.

Svůj názor a nesporná fakta, související s podstatou a fungováním vědomostního kvízů, prezentujeme na základě jednoduchého příkladu nebo to nazývejme vědomostní otázkou :

Pokud vložím do automatu nebo VLT peníze zmáčknu start, zobrazí se tři  třesně, získávám výhru na základě náhodného procesu 200kč. Otázka - můžu si vybrat peníze a  koupit žvýkačky? 

a)      Ne
b)      Ano

Odpověď je ANO protože jsem na zakladě náhodného procesu získal výhru

Pokud jsi zakoupím otázku ve vědomostní soutěži, která má hodnotu 200 kč. Otázka - můžu si  vybrat peníze a koupit   žvýkačky? 

a)      Ne
b)      Ano

Odpověď je NE ,protože musím nejprve správně odpovědět na otázku a pokud odpovím špatně nedostanu žádnou cenu, nebo maximalně cenu ůtěchy ve vyši 10% vkladu, přičemž se muže ve vizualizaci zobrazit i deset třešní. Duvodem tohoto je skutečnost, že o výhře nerozhoduje zobrazená vizualizace ani náhoda, nýbrž jen a pouze schopnost a vědomostní zdatnosti ůcastníka soutěže.

Ing. Pavel Čada
www.euquiz.eu
info.euquiz@gmail.com
jednatel VINDARON PRO s.r.o

Informace pro odbornou veřejnost.

Dne 13.8.2014

V reakci na mediální kampaň chceme ujistit, že společnost VINDARON PRO s.r.o neprovozuje ani nikdy neprovozovala žádné kvízomaty, loterii a jiné podobné hry.

Je nám líto , že z důvodů chyby nebo z úmyslného poškození firmy je v propagačních materiálech médií uveřejňován obrázek naší vědomostní soutěže.

Chceme ujistit ,  že námi provozována vědomostní soutěž je založena na principech vědomostních soutěží typu např.: taxi, chcete být milionářem, az kvíz, nejhezčí zadek rádia, 7 divů, halo tady impulsovi.

Typ vizualizace a propagace ,  které  si organizátor soutěže pro svou vědomostní soutěž vybere, není upravena žádnou právní normou.

Ing. Pavel Čada
www.euquiz.eu
info.euquiz@gmail.com
jednatel VINDARON PRO s.r.o.

Prohlášení firmy VINDARON PRO s.r.o.

Dne 31.3.2014

Společnost VINDARON PRO s.r.o. se ztotožňuje s tvrzením MFČR, že pokud jsou naplněny znaky provozování loterie, jako jsou – vklad, náhoda a možnost výhry bez patřičného povolení k provozu loterie, je toto považováno za nelegální provoz loterie.

Společnost VINDARON PRO s.r.o. tímto prohlašuje, že námi provozované zařízení VĚDOMOSTNÍ QUIZ nenaplňuje znaky loterie a jiné podobné hry a proto toto zařízení nelze provozovat podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Toto tvrzení jsme připraveni kdykoliv prokázat před státními institucemi, soudy ČR případně soudy EU.

Ing. Pavel Čada
www.euquiz.eu
info.euquiz@gmail.com
jednatel VINDARON PRO s.r.o.

Prohlášení firmy VINDARON PRO s.r.o.

Vzhledem k situaci, která je uměle vyvolána holdingy nebo akciovými společnostmi chceme tímto reagovat na články a jiné informace v médiích tímto prohlášením:

Prohlašujeme tímto že námi provozovaný vědomostní quiz nemá  žádné prvky náhody  použité v loteriích a jiných podobných hrách a pouze se tak může někomu jevit, z důvodu některých vizualizací.
Tyto vizualizace nemají  žádný vliv na hodnotu otázky a  výsledek soutěže. Toto tvrzení jsme připraveni prokázat v případném  soudním řízením před soudy ČR, popř. EU.

Je nám velmi líto, že lobby hazardního průmyslu používá náš vědomostní quiz jako argumentaci a obhajobu v boji s obecně závaznými vyhláškami měst a obcí, omezující provozování loterií.

Dále považujeme tvrzení pana Ing. Vrzáně, bývalého ředitele odboru 34 MF-ČR, který vydával povolení i v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí a měst na videoleterijní terminály a v současnosti je výkonným ředitelem sdružení SPELOS, zastupující loterijní a hazardní průmysl o mafii za úsměvné, poněvadž jsme řádně zaregistrovaná společnost, která na základě právních analýz a platných právních předpisů, nepracuje v rozporu se zákony ČR.

Dále chci podotknout, že naše činnost je zatížena vyšší daňovou povinností než loterie a jiné podobné hry.
V závěru prohlášení uvádím, že náš vědomostní quiz se nezakládá na primitivních otázkách typu : zda popelka měla čtyři oříšky nebo ne, ale obsahují několik tisíc otázek různého stupně obtížnosti.

Ing. Pavel Čada
www.euquiz.eu
info.euquiz@gmail.com
jednatel VINDARON PRO s.r.o.

 

 
 
 
Copyright © 2012 - 2013 VINDARON PRO s.r.o. All rights reserved